Regulamin

Regulamin udostępniania TIE na potrzeby badań naukowych

§1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki udostępniania Testu Inteligencji Emocjonalnej na potrzeby badań naukowych.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Zleceniodawca – autor badania naukowego

Zleceniobiorca – Neurostimulus Sp. z o.o., zarejestrowana w KRS pod numerem NIP 9462683937, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Krętej 2/4, 20-341 Lublin

§2

Przedmiot i warunki świadczenia usługi wykonywanej przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy

 1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie usługi polegającej na wykonaniu wszystkich czynności niezbędnych do umożliwienia wykorzystania TIE w prowadzonych przez Zleceniodawcę badaniach naukowych. W szczególności czynności te obejmują:
 2. udostępnienie kwestionariusza TIE w postaci elektronicznej
 3. obliczenie i przekazanie Zleceniodawcy wyników surowych i przeliczonych na ich podstawie wyników stenowych uzyskanych przez wszystkie osoby badane, które poprawnie wypełnią elektroniczny kwestionariusz TIE.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo weryfikacji zasadności wykonania usługi, o której mowa w §2 pkt. 1. na podstawie treści podanych przez Zleceniodawcę w Kwestionariuszu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Zleceniobiorca może odmówić wykonania usługi w przypadku poważnych wątpliwości dotyczących projektu naukowego opisanego w Kwestionariuszu (Zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 6. W celu zlecenia realizacji usługi, o której mowa w §2 pkt. 1, Zleceniodawca przesyła Zleceniobiorcy:
 7. wypełniony Kwestionariusz (Zał. nr 1) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 8. własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz i zgodę należy przesłać w formie elektronicznej (kolorowy skan) na adres rafal.lukasz.szewczyk@gmail.com w wiadomości zatytułowanej „TIE – badania naukowe

 1. Za wykonanie usługi, o której mowa, Zleceniobiorca nie pobiera od Zleceniodawcy opłaty.
 2. Zleceniodawca zobowiązany jest w ciągu miesiąca od zakończenia projektu do przesłania raportu, o którym mowa w §2 pkt. 7.
 3. Raport z przeprowadzonych przez Zleceniodawcę badań zużyciem TIE powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące (1) inspiracji/motywacji do przeprowadzenia badań, (2) zastosowanej metodologii, (3) otrzymanych wyników i (4) wniosków płynących z badań. N akaż
 4. Raport, o którym mowa w §2 pkt. 7, będzie mógł zostać wykorzystany przez Zleceniobiorcę do celów promocyjnych produktów i usług sprzedawanych przez Neurostimulus Sp. z o.o. pod marką EI Expert.
 5. Kwestionariusz TIE, który został Zleceniodawcy nieodpłatnie udostępniony na potrzebę realizacji badań naukowych, nie może być przez Zleceniodawcę użyty w celach komercyjnych.

§3

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119. str. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi opisanej w §2 pkt. jest Neurostimulus Sp. z o.o. (adres: ul. Kręta 2/4, 20-341 Lublin, NIP 9462683937, bok@neurostimulus.pl, tel. +48 514 722 090) reprezentowany przez Martę i Rafała Szewczyków.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania Zleceniodawcy Testu Inteligencji Emocjonalnej na potrzeby prowadzonych przez niego badań naukowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ani osobom trzecim.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 7. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. wniesienie skargi do organu nadzorczego

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wykonania przez Zleceniobiorcę usługi na rzecz Zleceniodawcy.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Regulaminu badań wchodzi w życie z dniem 20.11.2018 r. i jest udostępniany na życzenie osób zainteresowanych.
 2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
 3. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco przekazywane osobom zainteresowanym.